تبلیغات

 

[GENERALS3***


طرز تهیه بازی پست سفارشی :
در صورت تمایل بر ای تهیه این بازی:مبلغ 7000 تومان

5000 تومان DVD بازی + 2000تو مان هزینه پست پیش تاز

به  شماره
حساب ما

شماره حسابهای ما
لطفا نام واریز کننده و آدرس دقیق در صورت امکان با کدپستی را پس از واریز به شماره  
09125587653  یا 021-33064741  آقای حسینی اعلام فر مائید.

بدیهی است پس از اعلام نام واریز کننده در صورت اعلام در وقت اداری همان روز یا ظرف حداکثر یک روز کاری بازی به آدرس شما ارسال میگرددپس از ارسال شماره رهگیری از سوی اداره پست و از طریق شر کت ما بر ای شما ارسال خواهد شد که در تمام ساعات شبانه روز می توانید از طریق سایت رسمی اداره پست جمهوری اسلامی یا از درگاه وب سایت ما که در زیر آمده است مرسوله خود را رهگیری فر ماید .خواهشمند است پس از واریزی مبلغ بالا شماره فیش و درصورت استفاده از کارت های عضو شتاب 4 رقم آخر کارت خود را به آقای حسینی

اعلا م فر ما ئید

   .........برای رهیگری مرسوله خود روی تصویر زیر کلیک کنید :

رهگیری مر سوله شماتلفن های کسب اطلاعات:
آقای حسینی
09125587653
021-33064741
http://www.afm-rayan.com

http://war-armageddon.mihanblog.com